Chronologie

1.) Jones

Žádost o uznání honitby – návrh na zahájení řízení : datum 17.12.2012
§ 18 odst. 6 zákona 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
= soupis honebních pozemků vlastních (příl. č. 1)
= soupis honebních pozemků, navržených k přičlenění (příl. č. 2)
= mapový zákres honitby (příl. č. 3)
= slovní popis hranic navrhované honitby (příl. č. 4)
= návrh plánovaných druhů zvěře a jejich minimální a normované stavy (příl. č. 5)

Ke stažení

2.) MÚ Hustopeče

Sp. Zn. OZP/465/13/320-206/Hz
č.j. MUH/2567/13/320
Datum : 16.1.2013 doručení 23.1.2013
Doba trvání : 30 dnů
Usnesení – přerušení řízení o 60 dnů
1.) pozn. Doložit souhlas příslušného HS, ve kterém se v současnosti honební pozemky nacházejí.
2.) pozn. Nad rámec zákona, ten toto nezná.

Ke stažení

3.) Jones

Odvolání proti přerušení řízení
Datum : 30.1.2013
Doba trvání od doručení : 7 dnů

Ke stažení

4.) KÚ JmK

Sp. Zn. S-JmK 14792/2013/OŽP-Hol.
Č.j. JmK 14792/2013
Datum : 12.2.2013
Doba trvání : 12 dnů
Rozhodnutí o zastavení přerušeného řízení
Pozn. Z článku 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod vyplývá zásada omezení výkonu
veřejné moci, tedy činit jen to, co zákon výslovně umožňuje.
Z těchto ustanovení vyplývá také zásada, že nikdo nemůže být nucen činit to, co zákon neukládá.

Ke stažení

5.) MÚ Hustopeče

Sp. zn. OZP/465/6/13/320-206.1/Hz
Čj. MUH/13034/13/320
Datum : 26.3.2013
Doba trvání : 42 dnů
Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení správního řízení ve věci uznání honitby Nový Dvůr.

Ke stažení

6.) LČR

Datum : 4.4.2013
Doba trvání : 9 dnů
Vyjádření je ke stávajícím podkladům ve věci uznání honitby Nový Dvůr. Nesouhlasné stanovisko a ponechání pozemků ve
vlastní honitbě LČR.

Ke stažení

7.) HS Křepice

Datum : 19.4.2013
Doba trvání : 15 dnů
Žádost o vyčlenění cca 80 ha z honitby LČR a přičlenění k HS Křepice, už nikoliv
k honitbě Nový Dvůr.

Ke stažení

8.) MÚ Hustopeče

Datum : 6.5.2013
Sp.zn. OZP/465/11/13/320-206.1/Hz
Č.j. MUH/18953/13/320
Doba trvání : 88 dnů
Veřejná vyhláška
Oznámení o shromáždění dalších podkladů při rozhodnutí ve věci uznání honitby Nový Dvůr.

Ke stažení

9.) Jones

Datum: 16.5.2013
Doba trvání : 10 dnů
Žádost o prodloužení lhůty k vyjádření do 22.5.2013

Ke stažení

10.) Jones

Datum : 20.5.2013
Doba trvání : 14 dnů
Vyjádření účastníka řízení
a) HS Křepice tj. týká se budoucího jiného řízení
b) LČR – nesouhlasné stanovisko k argumentům LČR

Ke stažení

11.) MÚ Hustopeče

Datum : 1.7.2013
Sp. zn. OZP/465/19/13/320-206.1/HZ
Č.j. MUH/27372/320
Doba trvání : 55 dnů
Veřejná vyhláška – rozhodnutí uznání honitby Nový Dvůr

Ke stažení

12.) Jones

Datum : 30.7.2013
Doba trvání : 30 dnů
Stížnost na Ing. Miroslava Hanzlíčka adresovaná
– starosta města
- tajemník MÚ

Ke stažení

13.) MÚ Hustopeče

Datum : 9.8.2013
Sp.zn. OZP/465/19/13/320-206.1/Hz
Č.j. MUH/27372/13/320
Doba trvání : 40 dnů
Veřejná vyhláška – Rozhodnutí uznání honitby Nový Dvůr

Ke stažení

14.) LČR – LZ Židlochovice

Datum : 23.8.2013
Sp. zn. LCR 004/002941/2013
Doba trvání : k uznání honitby ze dne 9.8.2013 14 dnů
K uznání honitby ze dne 1.7.2013 53 dnů !!

Ke stažení

15.) KÚ JMK

Datum: 30.9.2013
Sp. zn: S-JMK 105597/2013/OŽP-HOL
Doba trvání od odvolání LČR : 38 dnů
Rozhodnutí – ruší se řízení o uznání honitby Nový Dvůr – zastavuje se .

Ke stažení

16.) Jones

Datum : 9.10.2013
Doba trvání : 9 dnů
Podnět k provedení přezkumného řízení – adresat MZe Praha.

Ke stažení

17.) Jones

Datum: 23.10.2013
Doba trvání :
Dopis na MÚ Hustopeče – připomenutí žádosti o uznání honitby dle §31,
odst. 4, zákona č. 449/2001 Sb o myslivosti se žádostí o rozhodnutí.

Ke stažení

18.) MZe Praha

Datum: 19.11.2013
Doba trvání : 17 dnů
Rozhodnutí – dle § 97, odst. 3 správního řádu se rozhodnutí JmKÚ ze dne 30.9.2013 Sp. zn. S-JmK 105597/2013/OŽP – se ruší a věc se
vrací odvolacímu orgánu k novému projednání.

Ke stažení

19.) Jones

Datum: 24.10.2013
Doba trvání :
Žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30.9.2013, č. j. JmK 105597/2013
Sp. zn. S –JmK 105597/2013/OŽP- Hol byla adresována na Krajský soud v Brně, Rooseveltova 16, 601 95 Brno.

Ke stažení

20.) Krajský soud Brno

Datum: 13.11.2013
Doba trvání : 19 dnů
Poučení o složení senátu a o možnosti namítat podjatost.

Ke stažení

21.) MÚ Hustopeče

Datum: 31.12.2013
Doba trvání : 1 rok a 13 dnů
Rozhodnutí o uznání honitby Nový Dvůr, č.j. MUH/1185/14/320
Sp. zn. OZP/5169/3/13/320-206.1/ Hz o výměře 553,1102 ha.

Ke stažení

22.) LČR s.p. LZ Židlochovice

Datum : 24.1.2014
Doba trvání : 24 dnů
Odvolání LČR s.p. proti rozhodnutí MÚ Hustopeče , odbor ŽP, č. j. MUH/1185/14/320 ze dne 31.12.2013
Sp. zn. OZP/5169/3/13/320-206.1/HZ

Ke stažení

23.) Jones

Datum : 28.1.2014
Doba trvání : 66 dnů
Zpětvzetí žaloby na KÚ JmK, odbor ŽP, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Ke stažení

24.) Jones

Datum : 7.2.2014
Doba trvání : 14 dnů
Vyjádření k odvolání podniku LČR s.p. k č. j MUH/1185/14/320 ze dne 31.12.2013.

Ke stažení

25.) KÚ JmK

Datum : 17.2.2014 (došlo 28.2.201)
Doba trvání : 201 dnů
Rozhodnutí JmK č.j. JmK20785/2014
Sp. zn. S-JmK 105597/2013/OŽP Hol.
Ruší se uznání honitby z 1.7.2013 a věc se vrací prvoinstančnímu orgánu k novému projednání.
(Ruší se MUH/27372/13/320 Sp. zn. OŽP/465/2/13/320-206.1/Hz ze dne 9.8.2013).

Ke stažení

26.) KÚ JmK

Datum : 17.3.2014
Doba trvání : 76 dnů
Rozhodnutí JmK č. j. 24339/2014
Sp. zn.: S-JmK 24399/2014/OŽP – Hol ze dne 17.3.2014
Rozhodnutí o odvolání LČR
Věc č.j. MUH/1185/14/320/
Sp. zn. OŽP/5169/3/13/320-206.1 Hz, vyhotovené 31.12.2013 se ruší a věc se vrací prvoinstančnímu orgánu k novému projednání.

Ke stažení

27.) Krajský soud Brno

Datum: 25.2.2014
Doba trvání : 28 dnů
Usnesení Krajského soudu Brno o zastavení řízení proti KÚ JmK Brno
Č.j. JmK 105597/2013
Sp. zn. S-JmK 105597/2013/OŽP – Hol

Ke stažení

28.) MÚ Hustopeče

Datum: 26.8.2014
Doba trvání: 190 dnů
Usnesení – spojení z moci úřední
Správní řízení ve věci žádosti účastníka řízení o změně honitby
č.j. MUH/32520/14/320
Sp. zn. OZP/4190/2/14/320-206.1/Hz

Ke stažení

29.) Jones

Datum: 15.9.2014
Doba trvání : 20 dnů
Zaslání požadovaných údajů ke spojenému řízení ve věci žádosti účastníka řízení o změnu honitby k č.j. MUH/32520/14/320 ze dne 22.8.2014.

Ke stažení

30.) MÚ Hustopeče

Datum: 29.10.2014
Doba trvání:
Č.j. MUH/41487/14/320
Sp. zn. OZP/4190/4/14/320
Usnesení o shromáždění dalších podkladů ke spojenému řízení ve věci žádosti o změny honiteb R.B. V.N. a Křepice

Ke stažení

31.) LČR – LZ Židlochovice

Datum: 12.11.2014
K č.j. MUH/41487/14/320
Č.j. LČR 004/004380/2014
Doba trvání: 14 dnů
Vyjádření LČR k podkladům – správní řízení spojené
sp. zn. OZP/4190/4/14/320-206.1/Hz včetně uvedení námitek.

Ke stažení

32.) MÚ Hustopeče

Datum: 14.11.2014
Doba trvání: 1 rok a 301 dnů
Č. j. MUH43056/14/320
Sp. zn. OZP/465/26/13/320-206.1/Hz
Usnesení o zastavení správního řízení ve věci uznání honitby Nový Dvůr.

Ke stažení

33.) MÚ Hustopeče

Datum: 15.12.2014
Doba trvání: 2 roky
Č.j. MUH/48013/14/320
Sp.zn. OZP/4190/14/7/320-206.1/Hz
Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o uznání honitby Nový Dvůr včetně změn honiteb R.B. V.N. a Křepice.

Ke stažení

34.) LČR LZ Židlochovice

Datum: 29.12.2014
Doba trvání : 14 dnů
Č.j. LČR 004/005067/2014
K č. j. MUH/48013/14/320
Odvolání LČR proti rozhodnutí o uznání honitby Nový Dvůr
Sp. zn. OZP/4190/7/14/320-206.1/Hz

Ke stažení

35.) MÚ Hustopeče

Datum: 14.1.2015
Doba trvání: 16 dnů
Č.j.: MUH/2012/15/320
Sp.zn. : OZP/4190/10/14/320-206.1/Hz
Veřejná vyhláška – vyrozumění o podaném odvolání LČR ze dne 29.12.2014

Ke stažení

36.) Jones

Datum : 14.1.2015
Doba trvání : 1 den
Vyjádření účastníka řízení k č.j.: MUH/2012/15/320 ze dne 14.1.2014
a námitka podjatosti.

Ke stažení

37.) KÚ JMK Brno

Datum: 3.3.2015
Doba trvání: 28 dní
Č.j.: JMK 15174/2015
Sp.zn. : S-JMK 15174/2015/OŽP-Kus
Rozhodnutí o odvolání z LČR s.p. ze dne 29.12.2014

Ke stažení

38.) MÚ Hustopeče

Datum: 17.3.2015
Doba trvání: 14 dní
Č.j.: MUH 11563/15/320
Sp.zn. : OZP/4190/22/320-206.1/HZ
Veřejná vyhláška - oznámení o pokračování správního řízení ve věci uznání honitby Nový Dvůr.

Ke stažení

39.) LČR - LZ Židlochovice

Datum: 20.3.2015
Doba trvání: 3 dny
Č.j.: LCR004/001267/2015
Vyjádření LČR ke správnímu řízení č.j. MUH/11563/15/320 - pokračování správního řízení ve věci uznání honitby Nový Dvůr.

Ke stažení

40.) MÚ Hustopeče

Datum: 25.3.2015
Doba trvání: 8 dní
Č.j.: MUH/12814/15/320
Sp.zn. : OZP/4190/26/320-206.1/HZ
Veřejná vyhláška - oznámení o shromáždění dalších podkladů ve věci uznání honitby Nový Dvůr.

Ke stažení

41.) Jones

Datum: 27.3.2015
Doba trvání: 7 dní od vyjádření LČR
E-mail na LČR

Ke stažení

42.) LČR ředitelství Hradec Králové

Datum: 14.4.2015
Doba trvání: 18 dnů
Odpověď na e-mail pana Jonese

Ke stažení

43.) MÚ Hustopeče

Datum: 10.4.2015
Doba trvání: 16 dnů
Č.j.: MUH 14731/15/320
Sp.zn. :OZP/4190/28/14/320-206.1/HZ
Veřejná vyhláška - usnesení o zastavení správního řízení o uznání honitby Nový Dvůr.

Ke stažení

44.) Jones

Datum: 20.4.2015
Doba trvání: 10 dnů
Odvolání proti zastavení řízení MÚ Hustopeče č.j. MUH/14731/15/320.

Ke stažení

45.) Jones

Datum: 25.5.2015
Doba trvání: 35 dnů
Stížnost na Ing. Miroslava Hanzlíka adresovaná tajemníkovi MU Hustoparče a Krajskému úřadu JMK BRNO.

Ke stažení

46.) MÚ Hustopeče

Datum: 29.5.2015
Doba trvání: 39 dnů
Č.j.: MUH/23313/15/320
Sp.zn. :OZP/4190/31/14/320-206.1/HZ
Veřejná vyhláška - Vyrozumnění o podaném odvolání.

Ke stažení

47.) KÚ JMK Brno

Datum: 29.5.2015
Doba trvání: 4 dny
Č.j.: JMK 67568/2015
Sp.zn. :S-JMK 65488/2015/OŽP/Kus
Sdělení ve věci převzetí řízení o uznání honitby - odmítnutí.

Ke stažení

48.) LČR

Datum: 5.6.2015
Doba trvání: 7 dnů
Č.j.: LCR 004/002681/2015
Vyjádření LČR k odvolání Rostislava Jonese.

Ke stažení

49.) MÚ Hustopeče

Datum: 15.6.2015
Doba trvání: 17 dnů
Č.j.: MUH/26084/15/320
Sp.zn. :OZP/4190/35/14/320-206.1/Hz
Veřejná vyhláška - oznámení o shromáždění dalších podkladů pro rozhodnutí ve věci uznání honitby Nový Dvůr.

Ke stažení

50.) MÚ Hustopeče

Datum: 22.6.2015
Doba trvání: 27 dnů
Č.j.: MUH 22956/15/305
Odpověď tajemníka MÚ na stžnost Jonese na ing. Hanzlíčka.

Ke stažení

51.) KÚ JMK Brno

Datum: 22.6.2015
Doba trvání: 20 dnů (od podání odvolání 63 dnů)
Č.j.: JMK 75127/2015
Sp.zn. :S-JMK 69120/2015/OŽP/Kus
Rozhodnutí v odvolacím řízení - Ruší se a vrací k novému projednání MÚ Hustopeče.

Ke stažení

52.) MÚ Hustopeče

Datum: 7.7.2015
Doba trvání: 15 dnů
Č.j.: MUH/29716/15/320
Sp.zn. :OZP/4190/48/320-206.1/Hz
Veřejná vyhláška - oznámení o pokračování správního řízení ve věci uznání honitby Nový dvůr.

Ke stažení

53.) Jones

Datum: 15.7.2015
Doba trvání: 8 dnů
Vyjádření k č.j. MUH/29716/15/320 ze dne 7.7.2015.

Ke stažení

54.) Jones

Datum: 1.7.2015
Dopis na MZe Praha - Ing. Martin Žižka Ph.D.

Ke stažení

55.) MÚ Hustopeče

Datum: 9.7.2015
Č.j.: MUH/13277/15/320
Sp.zn. :OZP/4613/9/14/320-206.1/Hz
Veřejná vyhláška - oznámení o shromáždění dalších podkladů ve věci přičlenění pozemků do HS V. Nětčice.

Ke stažení

56.) MZe Praha

Datum: 27.7.2015
Doba trvání: 25 dnů
Ing. Martin Žižka Ph.D. MZe Praha: Stanovisko k dopisu Jonese ze dne 1. 7. 2015

Ke stažení

57.) MÚ Hustopeče

Datum: 30.7.2015
Doba trvání: 20 dnů
Č.j.: MUH/32941/15/320
Sp.zn. :OZP/4190/52/320-206.1/Hz
Veřejná vyhláška - oznámení o shromáždění dalších podkladů pro rozhodnutí ve věci uznání honitby Nový Dvůr.

Ke stažení

58.) Jones

Datum: 31.7.2015
Přihláška do výběrového řízení u LČR s.p.

Ke stažení

59.) LČR s.p.

Datum: 13.8.2015
Doba trvání: 13 dnů
Oznámení o vyřazení nabídky z výběrového řízení.

Ke stažení

60.) Jones

Datum: 20.8.2015
Doba trvání: 6 dnů
Námitka k oznámení o vyřazení nabídky z výběrového řízení honitby Horáček.2015.

Ke stažení

61.) Jones

Datum: 20.8.2015
Dopis na LČR s.p. - Generálnímu řediteli Ing. Danielu Szorádovi Ph.D.

Ke stažení

62.) LČR s.p.

Datum: 25.8.2015
Doba trvání: 4 dny
Rozhodnutí GŘ LČR s.p. Ing. Daniela Szoráda Ph.D. o námitce Jonese.

Ke stažení

63.)MÚ Hustopeče

Datum: 1.9.2015
Doba trvání: 2 roky a 9 měsíců
Č.j.: MUH/39409/15/320
Sp.zn. :OZP/4149/64/14/320-206.1/Hz
Výzva k doplnění žádosti o uznání honitby Nový dvůr.

Ke stažení

64.) Jones

Datum: 4.9.2015
Doba trvání: 3 dny
Sdělení k výzvě MÚ Hustopeče ze dne 1.9. 2015.

Ke stažení

65.)MÚ Hustopeče

Datum: 24.9.2015
Doba trvání: 2 roky a 9 měsíců
Č.j.: MUH/44745/15/320
Sp.zn. :OZP/4190/65/14/320-206.1/Hz
Rozhodnutí o uznání honitby Nový Dvůr.

Ke stažení

66.)MÚ Hustopeče

Datum: 14.10.2015
Doba trvání: 22 dnů
Č.j.: MUH/50186/15/320
Sp.zn. :OZP/4190/69/14/320-206.1/Hz
Veřejná vyhláška - Vyrozumění o podaném odvolání LČR s.p. Lesní závod Židlochovice

Ke stažení

67.) LČR s.p.

Datum: 12.10.2015
Doba trvání: 15 dnů
Č.j. LCR004/004691/2015
Odvolání proti rozhodnutí o uzníní honitby Nový Dvůr.

Ke stažení

68.) Jones

Datum: 16.10.2015
Doba trvání: 1 den
Vyjádření k č.j. MUH/50186/15/320 ze dne 14.10.2015.

Ke stažení

69.) MÚ Hustopeče

Datum: 2.11.2015
Doba trvání: 18 dnů
Předložení odvolání LČR s.p. k uznání honitby Nový Dvůr na KÚ JmK Brno.

Ke stažení

70.) KÚ JMK Brno

Datum: 30.11.2015
Doba trvání: 28 dnů
Č.j. JMK 154124/2015
Sp.zn. :S-JMK 141402/2015/OŽP-Kus
Rozhodnutí o zamítnutí uznání honitby Nový Dvůr - žádost ze dne 17.12.2012.

Ke stažení

71.) Jones

Datum: 12.1.2016
Doba trvání: 42 den
Správní žaloba ke Krajskému soudu v Brně na zrušení rozhodnutí správního orgánu
podle § 65 odst.1 zákona 150/2002 Sb.
Ke stažení

72.) Krajský soud Brno

Datum: 8.3.2016
Č.j. 30 A 7/2016
Výzva - rozhodnutí o věci samé bez nařízení jednání - vyjádření

Ke stažení

73.) Krajský soud Brno

Datum: 8.3.2016
Č.j. 30 A 7/2016
Vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje k žalobě proti rozhodnutí správního orgánu.

Ke stažení